Sứ mệnh của VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP là cung cấp các hoạt động dịch vụ đào tạo chất lượng cao và chuyên nghiệp, bổ sung cho hệ thống giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có sức cạnh tranh cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Với việc đưa ra các chương trình đào tạo tốt nhất về quản lý, Trường sẽ góp phần đào tạo và phát triển nhân lực trong nước nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân sự đầy thách thức tại Việt Nam.

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác