Đến năm 2020, VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP là nơi cung cấp các dịch vụ đào tạo chất lượng cao nhằm bổ sung và xây dựng một nguồn nhân lực có đủ khả năng cạnh tranh; đồng thời tạo một môi trường học hỏi cho các học viên qua sự phối hợp với các Giáo sư, Tiến sĩ của các Trường Đại học và các Chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực.

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác