This book introduces the reader to a brief history of the evolution of advertising in the world and in India, including: the economic and social importance of advertising; the role ...
06/06/2015 08:46:45

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác