Lam Sao De Pha Bo Thai / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Globaltraining.edu.vn

Khuyen Phat Bo De Tam

Khuyến Phát Bồ Ðề Tâm Văn

Dấu Hiệu Bệnh Bướu Cổ Thường Gặp

Nguyên Nhân, Dấu Hiệu, Xét Nghiệm Và Phòng Ngừa Bệnh Giang Mai

Bệnh Trĩ: Dấu Hiệu Nhận Biết Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Tại Bệnh Viện Gia An 115

Các Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Trĩ Ở Nữ Giới

 

BÀI VĂN KHUYẾN

PHÁT BỒ ÐỀ TÂM

Đại

Sư Thật Hiền Soạn

Hòa

Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng

 

V

ăn

Khuyến Phát Bồ Ðề Tâm:

Khuyến phát, là

chúng ta vốn chưa phát tâm, nay Ðại sư Tỉnh Am dùng ngôn ngữ vô

cùng hợp lý, hợp pháp, để khuyên nhắc khuyến khích chúng ta,

khiến chúng ta phát tâm. Phát tâm gì ? Chính là phát tâm Bồ đề.

Thế nào là tâm Bồ đề ? Tâm Bồ đề là tâm rõ

ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay về giác, là tâm bỏ tà quy

chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không

điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm, không có các tướng 

ủy khúc quanh co, cũng chẳng có các hành vi bất chánh. Tâm Bồ đề

cũng có thể nói rằng là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha,

tâm tự lợi lợi tha. “Bồ đề”

là tiếng Phạn, dịch là “giác đạo”. Giác đạo có nghĩa là

hiểu rõ đạo, khiến chúng ta hiểu rõ đạo này, hiểu rõ con

đường này. Hiểu rõ đạo mới có thể tu hành ; nếu không hiểu

đạo thì không thể tu hành, thường hay điên đảo, cho phải là

trái, cho trái là phải, trắng đen không rõ, nón giày lẫn lộn, vị

trí đảo ngược. Hiểu rõ đạo thì có thể đi trên con đường chân

chánh ; không hiểu rõ đạo thì sẽ bước vào đường tà. Tóm

lại, không làm các việc ác, làm các điều lành, đó chính là

tâm Bồ đề. Cho nên cũng chính là giữ gìn giới luật, chúng ta

giữ gìn giới luật quy củ, đó chính là tâm Bồ đề ; không giữ

gìn quy củ tức là làm mất đi tâm Bồ đề. Ðó chính là ý nghĩa

khái quát của tâm Bồ đề.

“Văn”, là văn chương. Vì

nó là từng thiên từng thiên, từng chương từng chương, nên gọi

là văn chương. Nó có các loại văn pháp như khai hợp chuyển tích,

có “chi hồ giả dã hỹ yên tai”, lại có khởi thừa chuyển

hợp, và lời văn viết ra mạch lạc, gọn gàng, trong đó bao gồm

nhiều ý nghĩa. Bài “Văn Khuyên Phát Tâm Bồ đề” này, cũng

giống như kinh điển vậy. Tuy chữ không nhiều, nhưng lý luận của

bài văn rất viên mãn, vì thế trong Phật giáo, bài văn này chiếm

địa vị vô cùng quan trọng.

 

Sa môn Thật Hiền chùa Phạm Thiên Cổ Hàng soạn

 

Giảng:

Cổ Hàng : Từ xưa đến nay đều có một chỗ như

thế, là chỗ nào ? Chính là Hàng Châu. Hàng Châu là nơi Phật pháp

phát triển hưng thạnh, có Tây Thiên Mục, Ðông Thiên Mục, Nam Thiên

Mục, Bắc Thiên Mục, lại có Thiên Thai Sơn, bảy đời chư Phật quá

Trung Hoa có nhiều chúng sanh

có căn tánh Ðại thừa như thế ? Chính là vì chư Phật trước kia

thường chọn Trung Hoa làm nơi xuất thế, vì thế chủng tử Ðại

Chùa Phạm Thiên

: Phạm có nghĩa là thanh tịnh, chính

là ngôi tự viện “Thanh Tịnh Thiên” này.

Sa môn : Sa môn là tiếng Phạn, là tiếng gọi chung

của người xuất gia, dịch là “cần tu giới định huệ, tức diệt

tham sân si”. Siêng tu giới định huệ có nghĩa là không điên

đảo ; dứt trừ tham sân si, có nghĩa là không hồ đồ, không có

vô minh. Vì thế danh hiệu chung của người xuất gia gọi là cần

tức – cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Vậy thì

vị xuất gia này pháp hiệu là chi ? Chính là Thật Hiền. Ngài

vốn gọi là Tư Tề, chính là “Kiến hiền tư tề yên”, thấy

người hiền có đức hạnh thanh cao, muốn cố gắng làm cho được

bằng người; lại có một tên riêng gọi là Tỉnh Am. Vì thế người

ta thường gọi “Tỉnh Am Ðại sư khuyến phát Bồ đề tâm

văn”.

Soạn : là soạn thuật, thuật là nói ra; soạn là

đỗ soạn, chính là viết ra. Vậy thì bài văn này do ai soạn? Chính

là do Ðại sư Tỉnh Am biên soạn. Sau khi Ngài biên soạn ra, không biết

đúng hay sai, vì thế nên khách khí, chỉ nói là soạn, không nói là

do Ngài trước tác. Lại nữa Ngài cho rằng ý nghĩa mà Ngài viết

ra, trước kia chưa có ; vậy thì sau này có không ? Không biết

được, vì thế gọi là đỗ soạn. Ðỗ soạn chính là chỉ có một,

không giống với người khác ; cũng chính là sáng tạo ra hình thức

độc đáo mới mẻ khác người.

 

Phần

Tựa (Tự phần)

 

Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu Tăng bất tiếu ngu hèn,

khóc ra lệ máu cúi đầu kính lạy, đau buồn khẩn thiết thưa với

chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức

tin trong sạch trong hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một

chút mà nghe và xét cho.

Từng nghe, cửa

chính yếu để vào đạo thì sự phát tâm

làm đầu, việc khẩn cấp tu hành thì sự lập nguyện đứng trước.

Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có

thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện

vững bền kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng

vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là

uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Nên kinh Hoa nghiêm

nói: “Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó

là nghiệp ma”. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư?

Cho nên muốn học Như lai thừa thì trước phải phát Bồ tát nguyện,

không thể chậm trễ vậy.

 

Giảng:

Bất tiếu: là không giống. Không giống cái chi ?

không giống trí huệ của chư Phật Bồ tát, Cao Tăng Ðại Ðức từ

xưa. Vì các Ngài có trí huệ, vì thế bất luận viết ra cái gì, đều

rất đáng tin cậy. Bất tiếu còn có cách giải thích khác. Ví dụ,

cha là quan lớn, còn mình chỉ là một kẻ nông phu, vì thế gọi là

bất tiếu; hoặc cha là người giàu có sang trọng, mình lại là

người nghèo hèn cực khổ, đó cũng gọi là bất tiếu. Tóm lại,

không bằng tiền nhân, gọi đó là bất tiếu. Giống như Ðế Nghiêu

nhường thiên hạ cho Ðế Thuấn, không truyền cho con mình là Ðan Chu,

vì Ðan Chu bất tiếu, vì thế Ngài truyền thiên hạ cho người khác.

“Bất tiếu” cũng chính là không giống với cha, không giống

với tổ tiên. Mà Ðại sư Tỉnh Am “bất tiếu” ý là nói tư

tưởng tâm lý của Ngài không giống với chư Phật, chư Bồ tát.

Tại sao không giống? Vì Ngài không có trí huệ của Phật và Bồ

tát.

 

Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu Tăng

: Tôi là kẻ phàm

phu, không phải là bậc thánh nhân; kẻ phàm phu Tăng này là ai?

là Thật Hiền.

Tuy Ngài là phàm phu Tăng ngu hèn, rất ngu si, rất hạ

liệt, là kẻ phàm phu hạ bạc, nhưng Ngài có tấm lòng thành, có

chân tâm, nói ra lời chân thành phát xuất từ chân tâm. Chân

thành đến mức độ nào ? Chính là

khóc ra lệ máu : khóc

đến nỗi ra máu. Quý vị thử tưởng tượng nếu không phải chân

thành đến cực điểm, khóc đến cực điểm, thì làm sao khóc ra lệ

máu ? không bao giờ! Tuy đây là từ hình dung, nhưng cũng chính là

sự biểu lộ tâm chân thành tha thiết của Ngài.

Cúi đầu kính lạy

chính là dập

đầu xuống đất.

 

Đau buồn khẩn thiết thưa với

chư đại chúng hiện tiền : Tôi a ! Khóc không ra

tiếng, đau buồn khẩn thiết thưa với đại chúng hiện tiền. Ðại

chúng này bao gồm xuất gia, tại gia và tất cả chúng sanh; không

những người mà tất cả chúng sanh khác đều bao gồm bên trong.

Ðại là quảng đại rộng lớn ; chúng là chúng sanh ; vì thế ở

đây không những nói về người mà bao gồm tất cả chúng

sanh. Cùng với chư thiện nam tín nữ có đức

tin trong sạch trong hiện đời: đây cũng có thể nói là hiện tại, cũng chính

là đương thời, cũng giống như “hiện tiền” vậy, nhưng về

mặt văn pháp thì Ngài dùng như thế. Thiện nam tín nữ v.v… cũng chính bao gồm tất

cả người tại gia ở trong.

Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một

chút mà nghe và xét cho : Tôi hôm nay

chỉ mong quý vị mỗi người từ bi thương xót để ra một chút ít

thời gian, nghe lời tôi nói và xem xét, suy nghĩ. Chữ “xét”

này chính là xem xét, suy nghĩ ; tiếng Anh gọi là think it over.

Từng

nghe, cửa chính yếu để vào đạo thì sự phát tâm

làm đầu :

Tôi thường nghe người ta nói rằng. Nói cái gì ? Nói nếu muốn tu

hành học đạo, thì con đường chính yếu quan trọng của nó là gì ?

Nhất định trước cần phải phát tâm Bồ đề, đây mới là điều

quan trọng nhất. Việc khẩn cấp tu hành thì sự lập nguyện đứng trước : Tu hành

thì điều quan trọng nhất cần phải hiểu là gì ? Ðó là cần phải

phát nguyện, nếu không phát nguyện thì không thể tu hành ; dù nói

nói rất nỗ lực tu hành, cũng đều là giả. Vì ngay cả nguyện

chúng ta còn không dám phát, thì còn tu đạo gì ? Bạn nói tu đạo

chính là đang gạt người vậy ! Nếu chân chánh muốn tu hành, tại sao

không dám phát nguyện ? Vì thế nói, tu hành thì sự lập nguyện

đứng trước, trước cần phải lập một nguyện.

Nguyện lập thì có thể độ chúng

sanh : chúng ta đã

có nguyện lực, có nghĩa là đã có thuyền bè, mới có thể độ

người. Nếu không có thuyền, thì làm sao có thể độ người, đưa

người đến bờ bên kia ? Nguyện giống như chiếc thuyền vậy. Nếu

chúng ta không có nguyện, thì dù nói : “Tôi tu hành, tôi tu

hành” A ! Nhưng đến lúc đó thì quên mất không còn nhớ nữa.

Vì thế lập nguyện đứng trước, đã có nguyện hộ trì, mới có

thể hóa độ chúng sanh. Tâm phát thì Phật đạo có

thể thành :

Nếu ông đã phát tâm Bồ đề thì mới có đủ tư cách thành Phật

; nếu không phát tâm Bồ đề, thì không có cơ hội thành Phật. Cho

nên, điều này rất vô cùng khẩn thiết, vô cùng quan trọng.

Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện

vững bền kiên cố

: Nếu như ông không phát tâm rộng

lớn, mà cứ hẹp hòi, nhỏ mọn. một chút thiệt thòi cũng không

chịu, cũng không thể xả bỏ. Còn phải lập nguyện kiên cố vững

bền nhất ; nguyện này tôi đã trình bày, thì nhất định cần phải

làm như thế, không thể thay đổi, đó gọi là nguyện kiên cố vững

bền, nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện kiên cố

vững bền, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng

vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi

: thì dù có trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng không thể

thoát ra vòng luân hồi. Luân hồi, chính là lục đạo luân hồi –

thiên đạo, nhân đạo, a tu la là tam thiện đạo; và địa ngục, ngạ

quỷ, súc sanh là tam ác đạo. Vẫn phải xoay chuyển trong vòng luân

hồi ; dù cho là làm việc lành nào, hoặc là sanh thiên, hoặc làm

người hưởng phước báu cũng không có ý nghĩa gì, vẫn y nguyên

ở trong vòng luân hồi ! Dù có tu hành cũng chỉ là

uổng công lao nhọc : Tuy ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nhưng bất luận chúng ta cố

gắng bỏ ra bao nhiêu công phu, đều là uổng công lao nhọc một cách

vô ích, rất cực khổ ; chúng ta tu pháp môn gì, cũng không phải

cứu cánh.

Nên kinh Hoa nghiêm

nói: “Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó

là nghiệp ma” : Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói :

Nếu như quên mất tâm Bồ đề, dù có tu các pháp lành, cũng là tu

các nghiệp thiên ma ở sáu cõi trời Dục giới”. Vì vô minh

của mình chưa đoạn, tâm dâm dục chưa đoạn, tu các pháp này đều

là tạo nghiệp thiên ma. Quên mất tâm Bồ đề chính là niệm không

thanh tịnh. Nếu niệm thanh tịnh chính là tâm Bồ đề, tâm niệm không

thanh tịnh chính là ma nghiệp. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? : Quên mất tâm Bồ đề, dù tu các pháp lành, cũng đều là

ma nghiệp, huống hồ là chưa phát ư ! Nếu không phát tâm Bồ đề,

thì chúng ta có thể tu cái gì ? Tu cái gì cũng đều là ma nghiệp.

Cho nên muốn học Như lai thừa thì trước phải phát Bồ tát nguyện,

không thể chậm trễ vậy : Vì thế cho nên chúng ta muốn học

Phật pháp, muốn học Phật thừa, nhất định trước phải phát nguyện

lực Bồ tát. Nếu chúng ta không phát nguyện lực này, thì thường

xoay chuyển trong hang động của ma, cứ lui tới trong hang động của ma.

Vì thế tâm Bồ đề này, chúng ta không thể chờ đợi, không thể

nói rằng : “Chúng ta sau này sẽ phát Tâm Bồ đề, lập nguyện

Bồ tát!”. Không thể như thế được ! Chúng ta nhất định phải

ngay hiện tiền lập tức phát tâm Bồ đề, hành Bồ tát đạo, mới

có thể vượt ra vòng luân hồi, liễu thoát sanh tử !

 

Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều tướng trạng khác nhau,

nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà xu hướng đến. Nay xin vì đại

chúng mà trình bày sơ lược . Sự phát tâm lập nguyện gồm tám

tướng là tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Như thế

nào là tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên? Ðời có kẻ

tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng,

không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc mong

cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh, hoặc ham dục lạc hiện đời,

hoặc mong cầu phước báo mai sau, phát tâm như vậy gọi là tà. Ðã

không mong cầu hư danh lợi dưỡng, lại không ham quả báu dục lạc

đời sau, chỉ vì mong liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc Bồ đề,

phát tâm như vậy gọi là chánh.

 

Giảng:

Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều

: Ðã là như thế, chúng ta nhất định phải phát tâm Bồ đề,

lập nguyện kiên cố vững bền. Nếu không phát tâm Bồ đề, thì

không bao giờ có thể thành tựu Phật đạo ; không lập nguyện kiên

cố bền vững sẽ không đạt đến mục đích, không đạt đến chỗ

cứu cánh. Nhưng tâm nguyện phát ra có rất nhiều loại không giống

nhau, vì thế nên nói tướng trạng khác

nhau: phát tâm chính là tư

tưởng của người, mục đích của người, chí nguyện của người,

mục tiêu của người; căn tướng này rất nhiều, có thể nói

nhiều đến tám vạn bốn ngàn.

 

Nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà xu hướng đến.

Nếu tôi không chỉ ra

rõ ràng điều này, không trình bày cặn kẽ, thì làm sao quý vị

biết mà tiến lên phía trước ? Xu, là tiến lên phía trước, đến

chỗ đó. Hướng, là hướng đến chỗ đó ; đối diện với chỗ

đó, gọi là đối hướng. Xu hướng, chính là ta làm sao để có

được mục tiêu ? Ta làm sao để có phương châm, tông chỉ ?

Nay xin vì đại

chúng mà trình bày sơ lược: Ðại sư Tỉnh Am nói, tôi nay vì

đại chúng trình bày sơ lược những điều quan trọng. Lược, là

giản lược, không thể nói hết ; nói đơn giản một chút, nói ít

một chút.

 

Sự phát tâm lập nguyện gồm tám

tướng

: Tướng trạng này tổng quát

thì có tám loại. Tám loại là gì ? là tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên: Có tà, có chánh,có chân có

ngụy, có đại có tiểu, có thiên có viên.

Thế nào gọi là tà ? Chính là lòng ích kỷ, chỉ biết

lợi ích riêng mình. Thế nào gọi là chánh ? Chính là không ích kỷ.

Thế nào gọi là chân ? Chính là lợi người không lợi mình. Còn

ngụy chính là lợi mình không lợi người. Quý vị dùng sáu đại

tông chỉ (1) để xem thì có thể hiểu rõ.

Thế nào gọi là tiểu, thế nào gọi là đại ? Tiểu

chính là vì mình, đại là vì đại chúng. Nên nói “Vì người

không vì mình, cuối cùng là Phật thể, vì mình không vì đại chúng,

rốt cuộc uổng phí cuộc đời“. Dù có

bỏ cả sanh mạng mình, cũng không có ích dụng gì. Ðại là phát tâm

quảng đại, cũng chính là hành Bồ tát đạo. Vậy nếu không phát

đại tâm mà phát tiểu tâm thì sao ? Chính là không hành Bồ tát

đạo, ích kỷ tự lợi, tranh giành, tham lam, ham cầu, chỉ tính toán cho

mình, đó đều là tiểu. Nếu lo toan cho đại chúng, chí công vô tư,

chánh trực không thiên vị, khắp cùng cúng dường, lấy pháp giới

làm thể, lấy hư không làm dụng, đó gọi là đại.

Thiên là thiên về một bên, vào một chỗ nhỏ, không

có viên dung. Viên là bao la vạn hữu, chính là viên mãn Bồ đề,

không có chỗ nào mà không bao bọc, chẳng có chỗ nào mà không

dung chứa. Tôi có một bài kệ tụng có thể dùng để hình dung cái

“viên” này :

“Pháp giới vi thể hữu hà

ngoại,

Hư không thị dụng vô bất dung.

Vạn vật bình đẳng lìa phân biệt,

Nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông”.

Dịch :

Pháp giới là thể có chi ngoài,

Hư không là dụng đều dung chứa.

Vạn vật bình đẳng lìa phân biệt,

Một niệm không sanh bặt  ngữ

ngôn.

Cách Phát Hiện Tiểu Đường Và Cách Đo Đường Huyết Đơn Giản Nhất

Chồng Nên Làm Gì Khi Vợ Ngoại Tình™ Phát Hiện – Thám Tử Hoàng Kim

Cách Phát Hiện Vợ Ngoại Tình

Làm Sao Để Bạn Gái Không Còn Hay Giận Dỗi Khi Yêu?

Tổng Hợp 5 Cách Phá Thai An Toàn Nhất & Không Đau

Làm Sao Để Hết Mụn, Lam Sao De Het Mun

Bà Bầu Bị Nóng Trong Người Phải Làm Sao Hết Mụn Và Ngứa

Làm Sao Để Hết Mụn Nhanh Chóng

Rau Diếp Cá Mà Làm Theo Cách Này: Da Hết Sạch Mụn, Trắng Sáng Mịn Màng Như Da Em Bé

Bất Ngờ Với 4 Cách Điều Trị Mụn Ở Trán Hiệu Quả

Làm Sao Để Hết Mụn Trên Trán? Bí Quyết Sạch Mụn, Không Tái Phát

Một ngày đẹp trời, bổng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của bạn tự dưng trở nên xấu xí vì những chiếc mụn đáng ghét. Làm sao để hết mụn nhanh chóng và cùng người yêu tung tăng dạo phố?

Những lời khuyên sau đây thực sự sẽ giải tỏa lo lắng này cho bạn:

Làm hết mụn bằng kem đắnh răng là thủ thuật được rất nhiều người sử dụng để trị mụn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng loại kem đánh răng trắng, những loại kem đánh răng có màu hay có các thành phần tạo lốc xoáy sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thời điểm tốt nhất để bạn sử dụng cách trị mụn bằng kem đánh răng là ban đêm, hãy bôi kem đáng răng lên mụn trước khi đi ngủ và rửa sạch chúng vào sáng hôm sau. Bạn cứ liên tục làm như vậy cho đến khi hết mụn.

Benzyol Peroxide là loại thuốc tốt nhất để làm hết mụn nhanh chóng. Chỉ cần một chút Benzyol Peroxide là những chiếc mụn xấu xí kia sẽ giảm kích kỡ, bớt đỏ và dần dần biến mất. Benzyol Peroxide hiện nay được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên, vì nó là một dạng thuốc, vì vậy, hãy xin ý kiến dược sĩ về cách sử dụng và tác dụng phụ, để nó có thể phát huy tác dụng tối đa.

Một trong những sản phẩm được đánh giá cao trong việc điều trị mụn chính là kem là khô của Mario Badescu, bởi vì tác dụng mà nó mang lại giống như một phép lạ. Kem làm khô không chỉ có tác dụng trị mụn mà còn là giúp bạn che đi các vết thâm do mụn để lại. Khi trang điểm bạn không cần phải xoá lớp kem này đi, bởi vì chúng không gây tổn hại gì cả. Hãy cứ sử dụng phấn nền và trang điểm theo cách bạn mong muốn trong khi kem làm khô tiếp tục thực hiện công việc của mình làm hết mụn da mặt của bạn

Chườm đá là cách tuyệt vời để giảm bớt sự xấu xí của những chiếc mụn. Hãy bỏ đá vào một chiếc túi, sau đó chườm đá lên mụn trong 10 phút. Việc chườm đá sẽ làm mụn bị đóng băng, các tế bào co lại và bạn sẽ thấy, cách làm này mang lại hiệu quả bất ngờ khi những nốt mụn xẹp nhỏ lại.

Trà túi là một giải pháp tuyệt vời để làm những chiếc mụn xấu xí giảm kích thước và bớt đỏ. Hãy đun một chút nước sôi, nhúng túi trà vào trong nước (trà xanh là tốt nhất) sau đó đắp túi trà lên mụn. Chỉ sau vài lần là khuôn mặt của bạn có thể thoát khỏi những chiếc mụn xấu xí và bừng sáng.

Đến đây bạn đã giải đấp được câu hỏi làm sao để hết mụn của mình chưa nào?

Các mẹo trị mụn từ nguyên liệu thiên nhiên tuy rất an toàn và tiết kiệm nhưng lại mất quá nhiều thời gian của bạn mà hiệu quả lại chưa cao. Chính vì vậy, Phương đã tìm và cùng nhiều người đã trải nghiệm thành công với phương pháp trị mụn vô cùng tuyệt vời này. Vừa đem lại hiệu quả cao, vừa không mất nhiều thời gian như trước đây. Giờ đây, Phương rất tự tin với làn da sạch mụn và sáng mịn nhờ CÔNG THỨC 2 TUẦN SẠCH MỤN.

Làm Sao Để Hết Mụn Ở Lưng, Trị Mụn Ở Lưng Bằng Cách Nào

Cách Chữa Kê Cho Trẻ Sơ Sinh Trong Một Nốt Nhạc

Cách Chữa Mụn Kê Cho Trẻ Sơ Sinh Trong Một Nốt Nhạc

Mụn Kê Là Gì? Tắm Gì Để Bé Nhanh Hết Mụn Kê?

5 Lời Khuyên Vàng Của Bác Sĩ Để Trị Mụn Trứng Cá Đúng Cách Ở Tuổi Dậy Thì

Lam The Nao De Giao Tiep Tieng Han Gioi?

Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đường Tròn Môn Hình Học Lớp 9

Mẹo Học Tốt Toán Hình Lớp 9

Phương Pháp Học Tốt Môn Lịch Sử Mà Học Sinh Cần Biết

Làm Sao Để Học Giỏi Văn Lớp 6

Cách Học Tập & Tiếp Thu Môn Vật Lý Lớp 10 Hiệu Quả Cao

Giao tiếp tiếng Hàn Quốc đúng và giỏi là nguyện vọng của bất kì ai học tiếng Hàn Quốc. Tuy nhiên làm thế nào để giao tiếp tốt tiếng Hàn?..

Học giỏi ngữ pháp, từ vựng tiếng Hàn hay có khả năng nghe nói tiếng Hàn ở một trình độ nào đó, chưa chắc bạn đã giao tiếp tiếng Hàn đúng chuẩn. Trong giao tiếp đối thoại bất kì ngôn ngữ nào, chúng ta không chỉ cần có năng lực ngoại ngữ mà còn cần có hiểu biết cơ bản về văn hóa giao tiếp của quốc gia đó. Cùng trung tâm tiếng Hàn tìm hiểu về những điểm cần lưu ý khi học giao tiếp tiếng Hàn Quốc.

Cùng với sụ phát triển của quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như sự giao lưu văn hóa Việt-Hàn thì việc sử dụng tiếng Hàn Quốc ngày càng được chú trọng. Đặc biệt với những người công tác trong các công ty Hàn Quốc thì việc giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc thường xuyên xảy ra. Bằng cách học tiếng Hàn, nhiều người Việt đã cải thiện được khả năng ngôn ngữ, vị trí công việc, đặc biệt là có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp học tập và làm việc.

Phát âm

Cũng giống như bất kì quốc gia nào, tiếng Hàn Quốc cũng có nhiều loại, đặc biệt là phân chia theo vùng miền hay ta còn gọi là giọng địa phương. Với người học tiếng Hàn, học phát âm theo giọng chuẩn là cách tốt nhất để nói tiếng Hàn đúng và hạn chế được những sai sót khó sửa.

Tập trung vào phát âm cũng sẽ giúp người học có khả năng nghe tốt hơn. Bạn không nghe được, hay nghe nhầm từ là do bạn phát âm sai, từ đó hình thành phản xạ sai. Kỹ năng nghe ảnh hưởng rất nhiều đến nói, đọc, viết nên bạn cần chú ý rèn luyện phát âm khi học giao tiếp tiếng Hàn.

2. Tập trung quá nhiều vào ngữ pháp

Học tiếng Hàn đúng là cần đảm bảo đúng ngữ pháp, song chúng ta chuyên sâu học tiếng Hàn giao tiếp, nếu quá chú trọng vào ngữ pháp, đặc biệt là những ngữ pháp khó thì khả năng giao tiếp sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Ngữ pháp trong khi giao tiếp bằng tiếng Hàn không cần phải quá phức tạp, đảm bảo đúng nền tảng cơ bản là bạn đã có thể hoàn toàn giao tiếp đúng mà lại đơn giản, dễ hiểu cho cả hai người. Lạm dụng những cấu trúc câu phức tạp khi nó không cần thiết sẽ làm cho bạn dễ mắc lỗi mà thôi.

Sử dụng thành thạo kính ngữ là một vấn đề vô cùng khó, ngay cả đối với người Hàn. Để thể hiện được những sắc thái biểu cảm vô cùng tinh tế và phức tạp của kính ngữ, cần có sự am hiểu sâu sắc những đặc điểm tâm lý xã hội của xứ sở Kim Chi.

Làm Thế Nào Để Học Tiếng Hàn Quốc Nhanh Và Hiệu Quả?

Tips Học Hóa Lớp 10 Hay Nhất

Kinh Nghiệm Bắt Đầu Với Hình Học Không Gian

Muốn Con Chăm Ngoan Học Giỏi, Hãy Đọc 10 Bí Quyết Sau.

5 Bước Dạy Con Cách Học Giỏi Toán Tại Nhà Cực Hiệu Quả

5 Lam The Nao De Cham Soc Web Ban Hang Da Kenh Hieu Qua

Bí Quyết Thành Công Của Forever Living Products

7 Bí Mật Thành Công Trong Mlm ⋆ Khởi Nghiệp Mlm

Tại Sao Tôi Chọn Flp Để Nhập Cuộc Ngành Mlm?

Làm Thế Nào Để Cai Nghiện Dễ Dàng Hơn?

Làm Thế Nào Để Cai Nghiện Điện Thoại?

5 lam the nao de cham soc web ban hang da kenh hieu qua

Blog Article

1. Quản trị giao diện của website

Giao diện thiết kế của website bán hàng đa kênh đóng vai trò rất quan trọng bởi đó chính là “bộ măt” thể hiện tính chuyên nghiệp của shop đối với khách hàng và các đối thủ. Mặc dù giao diện đã được lên ý tưởng trước khi bạn thuê đối tác làm web nhưng theo thời gian sử dụng, giao diện của website cũng cần được thay đổi theo nhu cầu sử dụng hoặc thị hiếu của khách hàng.

Chẳng hạn, thời gian đầu, bạn muốn giới thiệu tất cả sản phẩm của shop khi lần khách hàng truy cập vào website. Tuy nhiên, khi trưng bày quá nhiều sản phẩm ngay trong giao diện đầu sẽ khiến khách hàng bị choáng ngợp, ảnh hưởng đến tỷ lệ mua hàng. Do vậy bạn có thể cân nhắc điều chỉnh giao diện chia thành các thanh/mục nhỏ để khách hàng dễ dàng tìm kiếm hơn.

2. Quản lý đường truyền hosting

Hosting là một trong những yếu tố rất quan trọng để quản lý website bán hàng đa kênh. bạn thử tượng tưởng, khách hàng liệu có đủ kiên nhẫn để chờ đến 10s tải hình ảnh sản phẩm trên website của bạn? Không, chắc chắn không! Và web tải chậm nguyên nhân chính là do đường truyền hosting hết hạn hoặc có sự cố gián đoạn. Chính vì vậy, bạn phải đảm bảo đường truyền luôn ổn định và liên tục.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển website

Để trang web bán hàng đa kênh tăng lưu lượng truy cập và phát sinh đơn hàng, bạn cần có phương thức tiếp thị tốt. Đầu tiên hãy bắt đầu với câu hỏi: Khách hàng sẽ mua sắm ở những đâu? Bằng cách trả lời điều này, bạn sẽ có thể xây dựng một kế hoạch để tiếp cận tới khách hàng tốt nhất.

3.1. Cập nhật và phát triển nội dung liên tục

Nội dung bao gồm thông tin sản phẩm (text mô tả + hình ảnh sản phẩm) hoặc những bài trong blog viết về thời trang, chia sẻ cách mix đồ… Bạn cần hiểu nội dung web phải đa dạng không chỉ chăm chăm giới thiệu cái mà cửa hàng có, cung cấp thêm những thông tin mà khách hàng cần sẽ kéo tương tác về website nhiều hơn.

3.2. Tối ưu hóa website bán hàng

Tối ưu web sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy trang web của bạn trên những công cụ tìm kiếm, từ đó tăng lượng khách hàng, dẫn đến tăng doanh thu. Thực sự, việc này không đơn giản và không phải chủ shop nào cũng quan tâm.

Bạn không phải là một SEO chuyên nghiệp! Đừng lo vì Headle SEO sẽ bật mí một số bí quyết xây dựng nội dung để website bán hàng đa kênh của bạn nằm trong top vị trí tìm kiếm:

Tối ưu hóa hình ảnh: Nếu có ảnh chụp thật thì nên chỉnh sửa độ sáng, chèn logo thương hiệu. Đảm bảo độ phân giải và không ảnh hưởng đến tốc độ load hình ảnh của trang.

Tối ưu hóa thông tin sản phẩm: Tiêu đề, phần mô tả sản phẩm ngắn gọn, đầy đủ thông tin.

4. Thường xuyên kiểm tra lỗi website

Không có website nào hoạt động ổn định mãi, qua thời gian sẽ có những lỗi như hình ảnh không hiển thị, link bị lỗi… hạn chế số lượng khách hàng truy cập vào website. Để đảm bảo cho website hoạt động bình thường, bạn cần biết cách phát hiện và khắc phục các lỗi này.

5. Đánh giá hiệu quả kinh doanh từ website bán hàng đa kênh

Sau một thời gian web đi vào hoạt động và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, bạn cần đánh giá hiệu quả quản lý web. Có thể lập các báo cáo đánh giá dựa trên các công cụ theo dõi và báo cáo thống kê như Google Analytics để kiểm tra lượng truy cập web và hiệu quả kinh doanh thực tế.

Website là một trong những kênh bán hàng đa kênh hiệu quả, dễ dàng lấy được lòng tin của khách hàng và tăng sức mạnh thương hiệu. Với một số chia sẻ trên, Headle SEO hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn chiến lược quản lý phù hợp và tối ưu nhất cho trang web của shop mình.

Nếu bạn đang bán hàng trên website và muốn quản lý hợp nhất thông tin đặt hàng, đơn hàng của khách hay thông tin khách hàng, doanh số, tồn kho trên cùng hệ thống với các kênh bán hàng khác (tại cửa hàng, Facebook, Shopee hay Lazada), phần mềm quản lý bán hàng đa kênh OCM giúp bạn quản lý có hiệu quả tất cả thông tin bán hàng.

Thông tin liên hệ

Headle – Dịch vụ seo Google

Địa chỉ: 745/15 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 035.210.6042

Email: headle.net@gmail.com

Website: chúng tôi Report this page

Bộ Sách Nghệ Thuật Sống : Sức Mạnh Của Tĩnh Tâm, Tác Động Thầm Lặng

Làm Thế Nào Để Có Được Thành Công Trong Công Việc? / Làm Việc

Học Cách Buông Bỏ Phiền Não Cho Nhẹ Lòng Để Đời An Vui

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Thanh Công Cụ Trên Máy Tính Đơn Giản

Làm Thế Nào Để Ẩn Thanh Công Cụ WordPress Dashboard

🌟 Home
🌟 Top